ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι τίθεται σε λειτουργία η ιστοσελίδα της Σχολής μας, www.sspmm.gr, μέσω της οποίας δύναται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για την λειτουργία, την αποστολή, τους Κύκλους Σπουδών, καθώς και τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εγγραφής σε αυτούς. Τονίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι Κύκλοι Σπουδών μόλις ολοκληρώνεται ο προγραμματισμός τους αναρτώνται άμεσα στην παρούσα ιστοσελίδα.