ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30/03/2021

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30/03/2021

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19 και προκειμένου διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της Ναυτιλιακής δραστηριότητας, χορηγείται παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας Σ.Π.Μ και πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements), σύμφωνα με την Αριθ.: 2233.1-34/20340/2021 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 1196Β΄/29/03/2021).

1) Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (STCW 1978), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1314/1983 (Α’ 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε, και πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από 01.04.2021 έως 30.9.2021, χορηγείται παράταση ισχύος έξι (6) μηνών, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου.
2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01ης.04.2021.