Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας, Επάρκειας & Επικύρωσης.

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας, Επάρκειας & Επικύρωσης.

 

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19 και προκειμένου διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της Ναυτιλιακής δραστηριότητας, χορηγείται παράταση ισχύος στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας Σ.Π.Μ που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 125 του Νόμου υπ’ αριθμ. 4764/2020/ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020.

 

Άρθρο 125

Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών

1.Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (STCW 1978), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1314/1983 (Α’ 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε, και έχουν λήξει έως τη δημοσίευση του παρόντος ή πρόκειται να λήξουν έως τις 31.3.2021, χορηγείται παράταση ισχύος έξι (6) μηνών, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, έχουν διάρκεια ισχύος που εκτείνεται μέχρι την ημερομηνία της παράτασης του πρώτου εδαφίου.

2.Για τη χρονική περίοδο από 1ης.4.2021 έως 30.9.2021 η ισχύς των ως άνω πιστοποιητικών δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.