ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19 και προκειμένου διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της Ναυτιλιακής δραστηριότητας, έχει χορηγηθεί παράταση ισχύος έως την 31.12.2020  στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας Σ.Π.Μ που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σύμφωνα με της διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW ’78 και έληξαν ή πρόκειται να λήξουν έως την παραπάνω ημερομηνία.
Οι ως άνω παρατάσεις ισχύουν δίχως να απαιτείται σχετική καταχώρηση επί του Πιστοποιητικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, ούτε την υποβολή αντίστοιχου αιτήματος ή άλλων δικαιολογητικών στην Σχολή μας.