Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας

 Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας

Με την Αριθμ. 2233.1-34/20340/2021/29 Μαρτίου 2021 (1196 Β’) αποφασίστηκε ότι:

Χορηγείται παράταση ισχύος έξι (6) μηνών στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (STCW 1978), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1314/1983 (Α’ 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε, και πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από 01.04.2021 έως 30.9.2021,  ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση

Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, πρόκειται να λήξουν κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Προκειμένου ισχύσουν οι ανωτέρω παρατάσεις δεν απαιτείται σχετική καταχώρηση επί του πιστοποιητικού.