ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Για την εγγραφή των υποψηφίων σπουδαστών απαιτείται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στη Γραμματεία της Σχολής τα εξής δικαιολογητικά  εφόσον πληρούν και τις απαραίτητες  προϋποθέσεις φοίτησης :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1.Στον “ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ” Σπουδών

(α) Αίτηση

(β) Τρεις (3) όμοιες και πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.

(γ) Ιατρική βεβαίωση με την οποία θα πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση την        όραση, την ακοή και την αρτιμέλεια. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για τους σπουδαστές Α.Ε.Ν και όσοι είναι              κάτοχοι κάρτας υγείας.

(δ) Προγενέστερο Πιστοποιητικό ΣΣΠΜ (αν υπάρχει).

α. Στο Βασικό κύκλο φοιτούν όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση για την έκδοση ή επανέκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου. Η παραπάνω υποβολή αιτήσεως γνωστοποιείται στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ με Υπηρεσιακό Σημείωμα της ΥΝΑ/ΔΝΕΡ ή Απογράφουσας Λιμενικής Αρχής στο οποίο θα αναγράφεται η λέξη «ΙΚΑΝΟΣ» ως βεβαιωτικό της κατάστασης καλής υγείας και αρτιμέλειας του υποψήφιου.

2.Στο ΚΥΚΛΟ των “ΣΩΣΤΙΚΩΝ”

Επιπρόσθετα της παραπάνω παρ. 1 οι υποψήφιοι υποβάλλουν:

(α) Βεβαίωση της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων (Υ.Ν.Μ.) ή Λιμενική Αρχής, βάσει του Ναυτικού Φυλλαδίου από την οποία να προκύπτει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους ή θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών και έχουν παρακολουθήσει το εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εγγραφή και φοίτηση στον κύκλο σωστικών. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για την εγγραφή υποψηφίου στον “ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ” Σπουδών.

β. Στο κύκλο Σωστικών, τομείς Β1 ή Β2 φοιτούν όσοι ναυτικοί έχουν θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους, είναι ηλικίας δεκαοχτώ (18) ετών και έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία το Βασικό Κύκλο. Στον κύκλο σωστικών του τομέα Β2 φοιτούν όσοι ναυτικοί είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επάρκειας του τομέα Β1.

3.Στο ΚΥΚΛΟ των “ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ”

Επιπρόσθετα της παραπάνω παρ. 1&2 οι υποψήφιοι υποβάλλουν:

(β) Βεβαίωση της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων (Υ.Ν.Μ.) ότι έχουν κριθεί ικανοί για απόκτηση διπλώματος Ε.Ν.

 Για τους λεμβούχους

απαιτούνται μόνο τα υπό στοιχεία της παρ.1(α), 1(β) και 1(γ) του παρόντος, δικαιολογητικά, καθώς και επικυρωμένη φωτοτυπία της άδειας λεμβούχου ή βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, από την οποία προκύπτει η επαγγελματική ιδιότητα του ενδιαφερόμενου.

 Προκειμένου για τους σπουδαστές ΑΕΝ,

Η βεβαίωση της παρ.2(α) αντικαθίσταται από βεβαίωση της Διεύθυνσης Σπουδών της οικείας Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τουλάχιστον έξι(6)μήνες θαλάσσια υπηρεσία.

Επίσης η βεβαίωση της παρ. 2(β) αντικαθίσταται από βεβαίωση της Διεύθυνσης Σπουδών της οικείας Σχολής, από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ότι οι σπουδαστές έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα φοίτησης “στο Ε` διδακτικό εξάμηνο”

γ. Στους κύκλους Προχωρημένης Πυρόσβεσης και Α` Βοηθειών φοιτούν όσοι ναυτικοί έχουν κριθεί ικανοί για απόκτηση διπλώματος Ε.Ν. , (σύμφωνα με Βεβαίωση της Υ.Ν.Μ. ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Σπουδών της οικείας Σχολής, (για σπουδαστές ΑΕΝ) από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ότι ο σπουδαστής έχει εξασφαλίσει δικαίωμα φοίτησης “στο Ε` διδακτικό εξάμηνο”) και έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία το Βασικό κύκλο.

4.Στο ΚΥΚΛΟ σπουδών ΄΄ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ΄΄ 

Επιπρόσθετα της παραπάνω παρ. 1 οι υποψήφιοι υποβάλλουν:

Βεβαίωση θεωρημένη από την Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων (Υ.Ν.Μ.) ή Λιμενική Αρχής ή βάσει του Ναυτικού Φυλλαδίου ή πιστοποιητικού  θαλάσσιας υπηρεσίας  τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την προ της αιτήσεως πενταετία .

δ. Στο κύκλο Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων  ανά πενταετία άπαντες οι κάτοχοι πιστοποιητικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τον Κύκλο Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων, στους τομείς εκπαίδευσης των κύκλων του πιστοποιητικού που κατέχουν, των οποίων έχει παρέλθει η πενταετής ισχύς. Οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την προ της αιτήσεως πενταετία. Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται επιτυχής  επαναφοίτηση στους αντίστοιχους κύκλους και τομείς εκπαίδευσης. Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν απαιτείται για εν ενεργεία πλοηγούς και καθηγητές Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης Ναυτικών Μαθημάτων (μόνιμους, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)». «καθώς επίσης και για Αρχιπλοιάρχους και Αρχιμηχανικούς Εμπορικού Ναυτικού ασφαλισμένους στο Ν.Α.Τ., καθώς και για Αξιωματικούς Ε.Ν. Α` τάξης ασφαλισμένους στο Ν.Α.Τ., οι οποίοι είναι μέλη συνδικαλιστικών οργάνων.»

Επιτρέπεται η φοίτηση στους τομείς εκπαίδευσης του Κύκλου Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων και πριν από τη συμπλήρωση τη πενταετίας, υπό την προϋπόθεση της τρίμηνης θαλάσσιας υπηρεσίας και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ναυτικού ο οποίος μπορεί να επιλέξει φοίτηση σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης ή μόνο σε αυτούς των οποίων λήγει η ισχύς.