ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001: 2015

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών και οι Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχουν εγκαταστήσει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και διατηρούν ενεργό ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) του οποίου την αποτελεσματικότητα συνεχώς βελτιώνουν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους Προτύπου ISO 9001: 2015. Το Σ.Δ.Π. έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο Φορεά Πιστοποίησης (TUV AUSTRIA HELLAS).

Σκοπός της εφαρμογής του Σ.Δ.Π. είναι να επιτυγχάνεται:

  • Τήρηση της πολιτικής ποιότητας (βλ. σχετικό pdf αρχείο)
  • Σχεδιασμός, παρακολούθηση και συνεχής βελτίωση των εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών,που αφορούν τις παρεχόμενες από την Δ.ΕΚ.Ν. και τις Σχολές Ε.Ν. υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων, όπως: πολίτες που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στις Σχολές, φοιτούντες στις Σχολές, ναυτικοί, φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργεία, Προξενεία, λοιποί Οργανισμοί, ναυτιλιακές επιχειρήσεις και γενικότερα συνεργαζόμενοι φορείς που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015
  • Η μεγίστη ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών
  • Οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που τίθενται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η εφαρμογή του Σ.Δ.Π. αποδεικνύει τη δέσμευση των Σχολών Ε.Ν. για τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών τους, για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εστίαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση των σπουδαστών / τριών.

Για τη βελτίωση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και των παρεχόμενων Υπηρεσιών, οι σπουδαστές/στριες καλούνται να συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια (σε ηλεκτρονική μορφή -pdf αρχείο) αξιολόγησης Εκπαίδευσης και παρεχόμενων υπηρεσιών τα οποία διανέμονται και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σχολής ή μπορούν και να τα προμηθευτούν από τη Γραμματεία της Σχολής. Επίσης στο ‘Εντυπο Προβλήματος και στο Έντυπο Ευκαιρίας Βελτίωσης, το οποίο ιφίστανται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf αρχείο) αλλά και σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Εγγραφών – Σπουδών, μπορούν να αναφερθούν τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εν γένει στη λειτουργία της Σχολής μας και είτε να προταθούν τρόποι για την αντιμετώπισή τους.