ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 

ΥΑ Μ.2//1996 (ΥΑ Μ{2115{13/3/96 ΦΕΚ Β 1081 1996): Καν/σμός Εκπ/σης Δημ. Σχολών  Εμπ. Ναυτικού Σωστικών, Πυροσβεστικών Μέσων (172564) 

Άρθρο :0 

 Αριθ. Μ. 2115.13/3/96 ΦΕΚ Β’ 1081/29.11.1996 

 Κύρωση του Κανονισμού Εκπαίδευσης των Δημοσίων 

 Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και 

 Πυροσβεστικών Μέσων. 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

 α) Το άρθρο 68 του Ν.Δ. 187/73 “Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού  Δικαίου” (ΦΕΚ 261Α’/3.10.1973). 

 β) Την τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. 631/72 (ΦΕΚ 

 180Α’/16.10.1972) “Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής  Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων” όπως αυτό  τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 425/88 (ΦΕΚ 196Α’/30.8.1988), 365/92 (ΦΕΚ  184Α’/92) και 377/94 (ΦΕΚ 21 2Α’/6.12.1994). 

 γ) Την απόφαση μας αριθ. Μ.2115.13/1/92 “Κύρωση του Κανονισμού  Εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και  Πυροσβεστικών Μέσων” (ΦΕΚ 761Β’/31.12.92) όπως τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε με την απόφασή μας Μ.2115.13/2/95 (ΦΕΚ 89Β’/10.2.95) και  την αποφαση μας Μ.2115.13/4/95 (ΦΕΚ 1100Β’/29.12.95). 

 δ) Το Παράρτημα V της οδηγίας 92/29 ΕΟΚ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις  ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση  βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία (ΕΕ Λ113/20/30/4/92). 

 ε) Τη γνώμη 6/3.10.1996 του Συμβουλίου των ΔΣΕΝ. 

 στ) Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε  βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του κεφαλαίου Ναυτικής  Εκπαίδευσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο :ΜΟΝΟΝ 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 1. Κυρώνουμε τον Κανονισμό Εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού  Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων που επισυνάπτεται στην  απόφαση αυτή. 
 2. Από την ισχύ της απόφασης αυτής καταργούνται: 

 (α) Η απόφαση αριθ. Μ.2115.13/1/92 “Κύρωση του Κανονισμού Εκπαίδευσης  των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών  Μέσων” (ΦΕΚ 761Β`/31.12.92), 

 (β) Η απόφαση αριθ. Μ.2115.13/2/95 “Τροποποίηση συμπλήρωση του  Κανονισμού Εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών  και Πυροσβεστικών Μέσων” (ΦΕΚ 89Β`/10.2.95), 

 (γ) Η απόφαση Μ.2115.13/4/95 “Τροποποίηση του Κανονισμού Εκπαίδευσης  των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού” (ΦΕΚ 1100Β`/29.12.95), που  ρύθμιζαν το ίδιο θέμα. 

 Η απόφαση αυτή με τον Κανονισμό, τα Παραρτήματα και Υποδείγματα του,  να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 1996 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ 

Άρθρο :1 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ 

 Άρθρο 1 

 Γενικά

 1. Η λειτουργία της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ είναι υπό την άμεση διεύθυνση του  Διοικητή, που είναι ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. 
 2. Όταν ο Διοικητής απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον  Υποδιοικητή της Σχολής, που είναι κατώτερος Αξ/κός Λ.Σ. 
 3. Η ευθύνη για την εκτέλεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανήκει  στο Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητού  για θέματα της Διεύθυνσης Σπουδών. 
 4. Η εκπαίδευση στη Σχολή περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική  διδασκαλία, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και σκοπό έχει να  εκπαιδεύσει στη χρήση των Σωστικών και Πυροσβεστικών μέσων των πλοίων  τους ναυτικούς (Αξ/κούς και Πληρώματα Ε.Ν.) λόγω της σημασίας την οποία  έχει η ορθή και ταχεία χρήση αυτών σε περίπτωση κινδύνου ή ανάγκης. 

Άρθρο :2 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 Άρθρο 2 

 Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

 1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Δ/ντού σπουδών, των 

 Καθηγητών, Βοηθών αυτών, Ναυκλήρων, Υποναυκλήρων, Αποθηκαρίων κ.λπ.,  απορρέουν από τις διατάξεις του ΒΔ 631/30.9.72 “περί Οργανώσεως και  λειτουργίας της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ”, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

 1. Ο Δ/ντής Σπουδών όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στα  καθήκοντά του από καθηγητή της Σχολής, ο οποίος επιλέγεται από το  Διοικητή μετά από πρόταση του Δ/ντού Σπουδών. 
 2. Οι καθηγητές, βοηθοί αυτών και καθηγητές Πρακτικών εφαρμογών  ειδικότερα οφείλουν: 

 α) Να εισηγούνται στη Δ/νση Σπουδών τα κείμενα (βιβλία, νομοθετήματα,  κανονισμούς κ.λπ.) ή τμήματα κειμένων που θα χρησιμοποιηθούν οι  σπουδαστές και να αναφέρουν αναλυτικά από ποιές σελίδες και παραγράφους  καλύπτεται το κάθε τμήμα της διδακτέας ύλης. Σε περίπτωση που δεν  υπάρχουν κατάλληλα κείμενα στην ελληνική, οι καθηγητές εισηγούνται την  μετάφραση ξενόγλωσσων.

 Αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία υλοποίησης των ανωτέρω, να  παραδίδουν στη Δ/νση Σπουδών για εκτύπωση και διανομή στους σπουδαστές  τις απαραίτητες σημειώσεις. 

 β) Να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους τα κάθε  είδους εποπτικά μέσα, μηχανήματα και όργανα που διαθέτει η Σχολή,  αξιοποιώντας τα κατά τον καλύτερο επαγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο. 

 γ) Να παραδίδουν κάθε μέρα στη Δ/νση Σπουδών υπογεγραμμένο δελτίο της  ύλης που διδάχθηκε. 

 δ) Να υποβάλλουν έγγραφη αναφορά με τις παρατηρήσεις τους για το  εκπαιδευτικό έτος που πέρασε ως και αιτιολογημένες προτάσεις για τη  βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας, της εκπαιδευτικής ύλης ως και των  πάσης φύσεως εκπαιδευτικών μέσων που χρησιμοποιούνται ή αναγκαιούν στη  Σχολή για την εκπαίδευση των σπουδαστών. 

 Η ως άνω αναφορά υποβάλλεται στο Δ/ντή Σπουδών εντός του τρίτου  10ημέρου του Μαΐου κάθε εκπαιδευτικού έτους. 

 ε) Ο Δ/ντής Σπουδών μετά την επεξεργασία και αξιολόγηση των  παρατηρήσεων ή προτάσεων κάθε καθηγητού, υποβάλλει γενική εισήγηση με  συγκεκριμένες προτάσεις στο Διοικητή της Σχολής το αργότερο μέχρι 30  Ιουνίου κάθε έτους και πριν από τη διακοπή των μαθημάτων της Σχολής,  έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση των προτεινομένων από του  επομένου εκπαιδευτικού έτους (Σεπτέμβριο). 

 στ) Στην ως άνω γενική εισήγηση ο Δ/ντής Σπουδών θα περιλαμβάνει και  κάθε άλλη δική του πρόταση ως και τις τυχόν απόψεις των σπουδαστών του  εκπαιδευτικού έτους που πέρασε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 και 5  του παρόντα Κανονισμού, που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη  και αποδοτικότερη λειτουργία της Σχολής. 

 1. Ο Διευθυντής Σπουδών εκτός από τα ανωτέρω καθήκοντά του οφείλει να  διδάσκει ή να απασχολείται στις εξετάσεις μέχρι δώδεκα (12) ώρες την  εβδομάδα. 
 2. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των καθηγητών και βοηθών αυτών  Ι.Δ.Α.Χ. ορίζονται κατ` ανώτατο όριο σε δέκα έξη (16) των δε  εκπαιδευτικών πρακτικών εφαρμογών σε είκοσι δύο (22) και κατανέμονται  κατά το δυνατό σε ίσα μέρη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 
 3. Κατά τις εργάσιμες μέρες οι καθηγητές, οι βοηθοί καθηγητές και  λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στη Σχολή  μέχρι έξι (6) ώρες την ημέρα και οφείλουν όταν δεν απασχολούνται με  διδασκαλία να εκτελούν τις σχετικές με το εκπαιδευτικό έργο της Σχολής  εργασίες που τους αναθέτει ο αρμόδιος Δ/ντής Σπουδών. 
 4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά ανώτερο όριο μέχρι δέκα (10)  ώρες την εβδομάδα είναι δυνατό να ανατίθεται διδασκαλία σ` όλο το  εκπαιδευτικό προσωπικό μέσα στο χρονικό ωράριο εργασίας τους και πέρα

 από το ανώτατο όριο των υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας τους. 

Άρθρο :3 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 Άρθρο 3 

 Ναύκληροι – Υποναύκληροι – Αποθηκάριοι 

 1. Με ημερήσια Διαταγή του Διοικητού κατόπιν εγγράφου εισηγήσεως του  Δ/ντού Σπουδών καθορίζονται αναλυτικά τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις  των Ναυκλήρων και Υποναυκλήρων – Αποθηκαρίων, σύμφωνα με το Β.Δ. 631/72  όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 
 2. Ειδικότερα για την καλύτερη πρακτική εκπαίδευση ως και μεγαλύτερη  ασφάλεια των σπουδαστών, οι Ναύκληροι και Υποναύκληροι – Αποθηκάριοι  υποχρεούνται: 

 α) Να συντηρούν (λιπαίνουν – αποσκωραίνουν – βάφουν και διατηρούν σε  καλή κατάσταση και λειτουργία της αντλίας, τα δίκτυα σωληνώσεως  πυρκαγιάς, τις επωτίδες, τις σωσίβιες λέμβους με τα μέσα προώσεως  αυτών, τις σωσίβιες σχεδίες, την εγκατάσταση της αερογέφυρας, τα μόνιμα  και φορητά συστήματα κατάσβεσης πυρκαγιάς, τους αεροσυμπιεστές, τις  αναπνευστικές συσκευές, τα ατομικά – κυκλικά σωσίβια κ.λπ. 

 β) Να συντηρούν, χρησιμοποιούν και φυλάττουν τις ορμιδοβόλες  συσκευές. 

 γ) Να τηρούν την τάξη και καθαριότητα στις αποθήκες υλικών, να  φυλάττουν με ασφάλεια όλα τα υλικά, εργαλεία και γενικά τον 

 εκπαιδευτικό εξοπλισμό της Σχολής και να διατηρούν αυτόν σε κατάσταση  αμέσου και ασφαλούς λειτουργίας για την απρόσκοπτη εκτέλεση του  εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 δ) Να προετοιμάζουν και μεταφέρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια των  σωστικών και πυροσβεστικών μέσων ως και του υλικού Πρώτων Βοηθειών  στους χώρους εκπαίδευσης και επαναφέρουν αυτά στις θέσεις των μετά το  πέρας της διδασκαλίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων καθηγητών. 

 ε) Να επιβαίνουν των εκπαιδευτικών σωσιβίων λέμβων και είναι  υπεύθυνοι για την ασφάλεια των εκπαιδευομένων καθ` όλη την πρακτική  σωστική άσκηση ή την καθαίρεση σωστικών μέσων, αποεπιβίβαση σπουδαστών  και εκτέλεση εκπαιδευτικού πλου. Για τα μαθήματα πρακτικών εφαρμογών ο

 Δ/ντής Σπουδών ορίζει τον αρμόδιο καθηγητή ως εποπτεύοντα για την καλή  και ασφαλή άσκηση των σπουδαστών. 

 στ) Να συμμετέχουν στη χρήση και τους χειρισμούς του φορητού και  μόνιμου πυροσβεστικού εξοπλισμού της Σχολής, όπου αυτό είναι απαραίτητο  επιδεικνύοντας τη σωστή χρήση του στους εκπαιδευόμενους. 

Άρθρο :4 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 Άρθρο 4 

 Βοηθητικό Πολιτικό Προσωπικό 

 1. Ο συντηρητής των εγκαταστάσεων της Σχολής οφείλει να εκτελεί κάθε  εργασία της ειδικότητάς του που του ανατίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες  και εντολές του προϊσταμένου του Γραφείου Γραμματείας – Επιστασίας. 
 2. Οι καθαρίστριες οφείλουν να εκτελούν τον καθαρισμό όλων των χώρων  της Σχολής. Επίσης να εκτελούν τις ειδικότερες προς τα καθήκοντά τους  εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες του Γραφείου Γραμματείας – Επιστασίας. 

Άρθρο :5 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 Άρθρο 5 

 Συμπεριφορά Προσωπικού προς Σπουδαστές 

 Ολο το προσωπικό της Σχολής οφείλει να συμπεριφέρεται προς τους  σπουδαστές με κοσμιότητα, προσήνεια, ευγένεια και εκτίμηση που αρμόζει  προς Αξιωματικούς και κατώτερα πληρώματα του Εμπορικού Ναυτικού.

Άρθρο :6 

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 Άρθρο 6 

 Εγγραφές 

 1. Για την εγγραφή των υποψηφίων σπουδαστών απαιτείται να υποβάλλουν  οι ενδιαφερόμενοι στη Γραμματεία της Σχολής τα εξής δικαιολογητικά: 

 (α) Αίτηση 

 (β) Τρεις (3) όμοιες και πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας. 

 (γ) Ιατρική βεβαίωση με την οποία θα πιστοποιείται η καλή κατάσταση  της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση την όραση, την ακοή και την  αρτιμέλεια. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για τους σπουδαστές ΑΔΣΕΝ  και όσοι είναι κάτοχοι κάρτας υγείας. 

 (δ) Προγενέστερο Πιστοποιητικό ΣΣΠΜ (αν υπάρχει). 

 1. Επιπρόσθετα της παραπάνω παρ. 1 οι υποψήφιοι υποβάλλουν: 

 (α) Βεβαίωση της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων (Υ.Ν.Μ.) ή Λιμενική  Αρχής, βάσει του Ναυτικού Φυλλαδίου από την οποία να προκύπτει θαλάσσια  υπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους, όσοι ενδιαφερόμενοι πρόκειται να  φοιτήσουν στο ΚΥΚΛΟ των “ΣΩΣΤΙΚΩΝ”. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για  την εγγραφή υποψηφίου στον “ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ” Σπουδών. 

 (β) Βεβαίωση της Υ.Ν.Μ. ότι έχουν κριθεί ικανοί για απόκτηση 

 διπλώματος Ε.Ν., όσοι ενδιαφερόμενοι πρόκειται να φοιτήσουν στο ΚΥΚΛΟ  των “ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ”. 

 (γ) Για τους λεμβούχους απαιτούνται μόνο τα υπό στοιχεία της παρ.  1(α), 1(β) και 1(γ) του παρόντος, δικαιολογητικά, καθώς και επικυρωμένη  φωτοτυπία της άδειας λεμβούχου ή βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, από  την οποία προκύπτει η επαγγελματική ιδιότητα του ενδιαφερόμενου. 

 (δ) Προκειμένου για τους σπουδαστές ΑΔΣΕΝ, η βεβαίωση της παρ.2(α)  αντικαθίσταται από βεβαίωση της Διεύθυνσης Σπουδών της οικείας Σχολής,  από την οποία να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τουλάχιστον έξι  (6) μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Επίσης η βεβαίωση της παρ. 2(β) 

 αντικαθίσταται από βεβαίωση της Διεύθυνσης Σπουδών της οικείας Σχολής,  από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ότι οι σπουδαστές έχουν  εξασφαλίσει δικαίωμα φοίτησης “στο Ε` διδακτικό εξάμηνο”.

***Οι εντός ” ” λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198  13.7.2007), η οποία ισχύει από την 1.9.2007. 

 1. Για την εγγραφή των υποψηφίων τηρείται απόλυτη σειρά 

 προτεραιότητας, κατά τη χρονολογική σειρά υποβολής της αίτησης. 

 Η Διοίκηση μπορεί να κάμει δεκτή αίτηση εγγραφής, εφόσον κατά την  κρίση της το επιτρέπουν οι δυνατότητες της Σχολής σε συνεργασία με τη  Δ/νση Σπουδών, μέχρι και την προηγούμενη από την έναρξη των μαθημάτων. 

 Στον ενδιαφερόμενο παραδίδεται κατά την εγγραφή του σημείωμα επί του  οποίου επικολλάται και σφραγίζεται η φωτογραφία του, αναγράφεται ο  αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του, ο κύκλος σπουδών που θα  παρακολουθήσει, ως και η ημερομηνία και η ώρα έναρξης των μαθημάτων. 

 Το σημείωμα αυτό χρησιμοποιείται σαν αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας  καθ` όλη τη διάρκεια φοίτησής του στη Σχολή, στην οποία και 

 επιστρέφεται με την παραλαβή του πιστοποιητικού αποφοίτησης. 

 1. Υποψήφιοι, ή ναυτικοί πριν ναυτολογηθούν για πρώτη φορά, ή  ναυτικοί με θαλάσσια υπηρεσία καθώς, υποψήφιοι προς απόκτηση  αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (Άδειες, Πτυχία, Διπλώματα), ή κάτοχοι  αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, υποχρεούνται να φοιτήσουν στους  αντίστοιχους κύκλους και τομείς εκπαίδευσης του άρθρου 9 του παρόντα  Κανονισμού όπως ειδικότερα καθορίζεται στο εν λόγω Άρθρο. 
 2. Στη Σχολή δύνανται επίσης να φοιτήσουν βαθμοφόροι από τα μόνιμα  και εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Π.Σ., των Σωμάτων  Ασφαλείας, Υπάλληλοι του Δημοσίου μετά από αίτηση της υπηρεσίας τους,  καθώς και ιδιώτες που εργάζονται σε επιχειρήσεις στους οποίους μετά από  επιτυχή αποφοίτηση χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης αντί  του πιστοποιητικού αποφοίτησης. 

 “Οι ανωτέρω πριν από τη φοίτηση τους υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του  παρόντος άρθρου.”. 

***Το εντός ” ” εδάφιο προστέθηκε ως άνω με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198  13.7.2007), η οποία ισχύει από την 1.9.2007. 

 1. Υποψήφιοι προς απόκτηση προαγωγικού διπλώματος κάθε κλάδου και  κατηγορίας Ε.Ν., που είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι., μπορούν να φοιτήσουν στη  Σχολή και συγκεκριμένα στον Κύκλο Σωστικών, Πυροσβεστικών Μέσων εφόσον  έχουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες θαλάσσια προϋπηρεσία. 
 2. Στη σχολή δύνανται να φοιτήσουν και συνταξιούχοι ναυτικοί, με την  προσκόμιση, εκτός των άλλων, αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (δίπλωμα  – πτυχίο – άδεια), στους οποίους μετά από την αποφοίτησή τους θα  χορηγείται σχετική βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης αντί του  πιστοποιητικού αποφοίτησης.
 3. Η Γραμματεία της Σχολής μετά την ταξινόμηση των αιτήσεων κατά  κύκλους, προωθεί αυτές στη Διεύθυνση Σπουδών για την κατάρτιση των  αντίστοιχων ονομαστικών πινάκων των υποψηφίων σπουδαστών. 

Άρθρο :7 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 Άρθρο 7 

 Υποχρεώσεις σπουδαστών 

 1. Ο Δ/ντής Σπουδών ή ο αναπληρωτής του πριν από την έναρξη των  μαθημάτων κάθε κύκλου ενημερώνει τους σπουδαστές για τη λειτουργία της  Σχολής και των υποχρεώσεων των ως σπουδαστών. 
 2. Οι σπουδαστές οφείλουν να δείχνουν πνεύμα συνεργασίας με τη  Διοίκηση, τη Δ/νση Σπουδών και το Εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης πρέπει  να συμμορφώνονται επακριβώς με τις εντολές και οδηγίες της Διοίκησης  και Δ/νσης Σπουδών, που εκδίδονται στα πλαίσια των υποχρεώσεών των που  απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό. 
 3. Ειδικότερα οφείλουν να: 

 α) προσέρχονται έγκαιρα στις παραδόσεις. Η είσοδος στις αίθουσες  διδασκαλίας απαγορεύεται μετά την έναρξη του μαθήματος. 

 β) συμπεριφέρονται πάντοτε με κοσμιότητα, τάξη και ευπρέπεια.  γ) δείχνουν την πρέπουσα προσοχή κατά τις παραδόσεις. 

 δ) δείχνουν τον πρέποντα σεβασμό προς τους καθηγητές τους. 

 ε) μην καπνίζουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

 στ) διατηρούν την καθορισμένη γι αυτούς θέση στις αίθουσες 

 διδασκαλίας. 

 ζ) χειρίζονται τα εκπαιδευτικά όργανα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας  με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες και  υποδείξεις της Δ/νσης Σπουδών και του Εκπαιδευτικού προσωπικού, για  αποφυγή ατυχημάτων και πρόληψη ζημιών ή φθορών, άλλως καθίστανται  υπεύθυνοι για τις βλάβες που προκαλούνται απ` αυτούς.

 η) διατηρούν την καθαριότητα στους χώρους των εγκαταστάσεων που  χρησιμοποιούν. Σπουδαστής που γράφει ή ρυπαίνει ή με οποιοδήποτε τρόπο  προκαλεί ζημιά ή αδικαιολόγητη φθορά σε βιβλία, χάρτες, όργανα, έπιπλα  καθώς και σε κάθε άλλο είδος της Σχολής ή χάνει κάποιο, είναι 

 υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το κατεστραμμένο ή χαμένο αντικείμενο.  Σε περίπτωση που οι ζημιές ή φθορές έγιναν εκούσια τιμωρείται και  πειθαρχικά. 

 1. Οι Σπουδαστές μετά το πέρας των γραπτών και πρακτικών εξετάσεων  του κύκλου σπουδών που παρακολούθησαν, δύνανται, εφόσον επιθυμούν, να  συμπληρώσουν ειδικό έντυπο της Σχολής με τις τυχόν απόψεις – προτάσεις  τους για τη θεωρητική ύλη που διδάχθηκαν και για τις πρακτικές 

 εφαρμογές που παρακολούθησαν. 

 Το ανωτέρω έντυπο παραδίδεται στη Γραμματεία – Επιστασία της Σχολής  κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού αποφοίτησης και διαβιβάζεται στον  Δ/ντή Σπουδών προς μελέτη και αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2  παράγραφος 3 υποπαράγραφος (στ) του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο :8 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 Άρθρο 8 

 Κυρώσεις 

 1. Η μη τήρηση από μέρους του σπουδαστή οποιασδήποτε από τις  υποχρεώσεις του άρθρου 7 και η ανάρμοστη γενικά συμπεριφορά του,  ελέγχεται πειθαρχικά από τον καθηγητή με επίπληξη ή αποβολή από την  αίθουσα διδασκαλίας ή με αποκλεισμό από άλλες τυχόν ώρες διδασκαλίας  του ίδιου καθηγητή κατά την ίδια μέρα. 
 2. Στη Διοίκηση της Σχολής μετά από πρόταση του καθηγητή και του  Δ/ντή Σπουδών επιφυλάσσεται το δικαίωμα αποβολής του παραβάτη σπουδαστή  από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα αν επιβλήθηκαν ή όχι  οι προβλεπόμενες από την προηγούμενη παράγραφο κυρώσεις. 
 3. Η Διοίκηση της Σχολής σε σοβαρότερες κατά την κρίση της 

 περιπτώσεις μετά τη λήψη της έγγραφης απολογίας του παραβάτη ή την  άπρακτη παρέλευση 48ωρης προθεσμίας και αφού εξαντλήσει την πειθαρχική  δικαιοδοσία της, αναφέρεται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΕΝ, ζητώντας  δικαιολογημένα επαύξηση της ποινής που επέβαλλε υποβάλλοντας ταυτόχρονα  και τυχόν απολογία του παραβάτη σπουδαστή.

 1. Ο κάθε σπουδαστής μέχρι την ημερομηνία παραλαβής του οικείου  πιστοποιητικού διατηρεί την σπουδαστική του ιδιότητα και εφόσον κατά το  ανωτέρω χρονικό διάστημα υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, μετά από  γνώμη του συμβουλίου των καθηγητών, η Διοίκηση της Σχολής δεν θα  χορηγεί το οικείο πιστοποιητικό για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)  ημερών. 
 2. Για τις πιο σοβαρές περιπτώσεις των παραπάνω παρ. 3 και 4 

 αποφασίζει τελικά ο Υπουργός την παρακράτηση του οικείου πιστοποιητικού  για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών. 

 1. Επίσης μέχρι να τακτοποιηθεί και κάθε άλλη εκκρεμότητα που 

 οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια σπουδαστή (π.χ. μη επιστροφή των  εκπαιδευτικών κειμένων της Σχολής, μη συμπλήρωση δικαιολογητικών  εγγραφής κ.λπ.), δεν χορηγείται από τη Διοίκηση της Σχολής το οικείο  Πιστοποιητικό εκπαίδευσης. 

Άρθρο :9 

Προισχύσασες μορφές άρθρου :2 

Γραφήματα /Πίνακες /Εικόνες κειμένου :

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 “Άρθρο 9 

 Κύκλοι σπουδών 

 1. Οι κύκλοι σπουδών, οι τομείς εκπαίδευσης, οι ώρες διδασκαλίας και η διάρκεια κάθε  κύκλου καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

***Βλέπε πίνακα σε συνημμένο γράφημα στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης. 

 1. Οι τομείς εκπαίδευσης Α1, Α2, A3 και Α4 συγκροτούν το Βασικό Κύκλο σπουδών των  ΔΣΕΝ/ ΣΠΜ. 

 Ο Βασικός Κύκλος σπουδών είναι ενιαίος και αδιαίρετος ως προς τους επιμέρους τομείς  εκπαίδευσης. 

 Οι τομείς εκπαίδευσης του Βασικού Κύκλου είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. 

 Ο Βασικός Κύκλος συμπληρώνεται από τον τομέα εκπαίδευσης θεμάτων ασφάλειας  πλοίων επιπέδου Β (Α5) όπως αυτός περιγράφεται στη παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. 

 1. Προϋποθέσεις φοίτησης

 α. Στο Βασικό κύκλο φοιτούν όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση για την έκδοση Ναυτικού  Φυλλαδίου. 

 Η παραπάνω υποβολή αιτήσεως γνωστοποιείται στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ με Υπηρεσιακό  Σημείωμα της ΥΝΑ/ΔΝΕΡ ή Απογράφουσας Λιμενικής Αρχής στο οποίο θα αναγράφεται η  λέξη «ΙΚΑΝΟΣ» ως βεβαιωτικό της κατάστασης καλής υγείας και αρτιμέλειας του  υποψήφιου. 

 β. Στο κύκλο Σωστικών, τομείς Β1 ή Β2 φοιτούν όσοι ναυτικοί έχουν θαλάσσια υπηρεσία  τουλάχιστον ενός (1) έτους, είναι ηλικίας δεκαοχτώ (18) ετών και έχουν παρακολουθήσει με  επιτυχία το Βασικό Κύκλο. 

 γ. Στους κύκλους Προχωρημένης Πυρόσβεσης και Α` Βοηθειών φοιτούν όσοι ναυτικοί  έχουν κριθεί ικανοί για απόκτηση διπλώματος Ε.Ν. σύμφωνα με την παράγραφο 2(β) του  άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού και έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία το Βασικό  κύκλο. 

 1. Η εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική και σύμφωνη με την αναλυτική ύλη των  κύκλων ανά τομέα εκπαίδευσης που καθορίζεται στα παραρτήματα 1 έως και 4 του  παρόντος κανονισμού. 
 2. Κύκλος Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων 

 Ανά πενταετία άπαντες οι κάτοχοι πιστοποιητικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ οφείλουν να  παρακολουθήσουν επιτυχώς τον Κύκλο Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων, στους τομείς  εκπαίδευσης των κύκλων του πιστοποιητικού που κατέχουν, των οποίων έχει παρέλθει η  πενταετής ισχύς. 

 Οι τομείς εκπαίδευσης, η διάρκεια και η κατανομή των ωρών διδασκαλίας καθορίζονται  στον πίνακα που ακολουθεί. 

STCW Πίνακας Τομείς Εκπαίδευσης Σύνολο ωρών Διδασκαλίας 

 A-VI/1-1 Α1 Ατομική επιβίωση στη θάλασσα 4 

 A-VI/1-2 Α2 Βασικός κύκλος πυρόσβεσης 4 

 A-VI/2-1 Β1 Σωστικών μέσων 4 

 A-VI/2-2 Β2 Ταχύπλοοι λέμβοι διάσωσης 4 

 A-VI/3 Γ Προχωρημένη πυρόσβεση 2 

 Η αναλυτική ύλη του Κύκλου Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων καθορίζεται ανά τομέα  εκπαίδευσης στο παράρτημα 5 του παρόντος κανονισμού. 

 «6. Προϋποθέσεις φοίτησης στον Κύκλο Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων: 

Οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής οφείλουν να έχουν  πραγματοποιήσει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την προ της  αιτήσεως πενταετία. Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται επιτυχής επαναφοίτηση στους  αντίστοιχους κύκλους και τομείς εκπαίδευσης της παρ. 1, του παρόντος άρθρου. Η  ανωτέρω προϋπόθεση δεν απαιτείται για εν ενεργεία πλοηγούς και καθηγητές Δημόσιας  Ναυτικής Εκπαίδευσης Ναυτικών Μαθημάτων (μόνιμους, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)».«καθώς επίσης και 

για Αρχιπλοιάρχους και Αρχιμηχανικούς Εμπορικού Ναυτικού ασφαλισμένους στο Ν.Α.Τ.,  καθώς και για Αξιωματικούς Ε.Ν. Α` τάξης ασφαλισμένους στο Ν.Α.Τ., οι οποίοι είναι μέλη  συνδικαλιστικών οργάνων.» 

***Το εντός « » τελευταίο εδάφιο «καθώς…οργάνων.» προστέθηκε ως άνω με την παρ. 1  της 

 ΥΑ 2231.3-2/45723/2018 (ΦΕΚ Β` 2481/27.6.2018). 

***Η εντός ” ” παράγραφος αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την ΥΑ 2231.3- 2/6146/2016/26- 

1-2016 (ΦΕΚ Β 292/12.2.2016). 

 1. Επιτρέπεται η φοίτηση στους τομείς εκπαίδευσης του Κύκλου Εκσυγχρονισμού των  Γνώσεων και πριν από τη συμπλήρωση τη πενταετίας, υπό την προϋπόθεση της τρίμηνης  θαλάσσιας υπηρεσίας και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ναυτικού ο οποίος μπορεί  να επιλέξει φοίτηση σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης ή μόνο σε αυτούς των οποίων λήγει  η ισχύς. 
 2. Τομέας εκπαίδευσης επί θεμάτων ασφάλειας πλοίων επιπέδου Β 

 Η πιστοποίηση σε θέματα ασφάλειας πλοίων επιπέδου Β είναι υποχρεωτική για όλους  τους ναυτικούς οι οποίοι παρακολουθούν το βασικό κύκλο. 

 Η αναλυτική ύλη του τομέα ασφάλειας πλοίων επιπέδου Β καθορίζεται στο παράρτημα 6  του παρόντος κανονισμού”. 

***Το εντός ” ” άρθρο 9 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ Μ 3615.5/02/13/27-9-2013  (ΦΕΚ Β` 2637/17/10/2013). 

Άρθρο :10 

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 Άρθρο 10 

 Αριθμός Σπουδαστών 

 “1 Ο αριθμός των σπουδαστών σε κάθε τμήμα δεν πρέπει να είναι μικρότερος των δέκα  (10)”.

***Η εντός ” ” παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ Μ. 2115.13/6/97 (ΦΕΚ Β`  981/7.11.97). 

 1. Κατά την διδασκαλία των πρακτικών εφαρμογών οι σπουδαστές  συγκροτούν μικρές ομάδες με μέριμνα του αρμόδιου εκπαιδευτού και  συμμετέχουν ενεργά στην πρακτική των εξάσκηση. 
 2. Οι τυχόν αρνούμενοι την ενεργό προσωπική τους συμμετοχή στις  ανωτέρω πρακτικές εφαρμογές, με πρόταση του αρμόδιου εκπαιδευτού και  σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή Σπουδών αποκλείονται της περαιτέρω  παρακολούθησης του οικείου κύκλου ή τομέα εκπαιδεύσεως και θεωρούνται  αποτυχόντες. 

Άρθρο :11 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 Άρθρο 11 

 Απουσίες 

 1. Η φοίτηση στους κύκλους είναι υποχρεωτική. 
 2. Απουσία μπορεί να δικαιολογηθεί μέχρι μία (1) για κάθε 

 εκπαιδευτική μέρα αλλά μόνο για σοβαρούς λόγους του σπουδαστή, που  κρίνονται από τον Δ/ντή Σπουδών της Σχολής. 

 1. Σπουδαστής που κατά τη διάρκεια της φοίτησης απουσίασε 

 περισσότερες ώρες απ` ότι παραπάνω ορίζεται, εγγράφεται εκ νέου στον  αυτό κύκλο κατά προτεραιότητα των άλλων υποψηφίων και επαναφοιτά. 

Άρθρο :12 

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 Άρθρο 12

 Εξετάσεις 

 “1. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης του κάθε κύκλου ή τομέα εκπαίδευσης οι σπουδαστές  υποβάλλονται σε γραπτή ή πρακτική εξέταση ή σε γραπτή και πρακτική εξέταση ανάλογα  με τη φύση του κάθε μαθήματος που καθορίζεται από τη Σχολή. 

 Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης περιλαμβάνεται στις ώρες διδασκαλίας του κάθε κύκλου  σπουδών και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά της ώρας. 

 Η διάρκεια της πρακτικής εξέτασης όπου απαιτείται, καθορίζεται από τη Σχολή ο  αναγκαίος χρόνος”. 

***Η εντός ” ” παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ Μ. 2115.13/6/97 (ΦΕΚ Β`  981/7.11.97). 

 1. Για τη γραπτή δοκιμασία δίνεται στους σπουδαστές ερωτηματολόγιο  διπλής ή πολλαπλής επιλογής, θεμάτων περιληπτικής απάντησης, κ.λπ., το  οποίο φέρει τη σφραγίδα της Υπηρεσίας και μονογραφή του Διοικητού. 
 2. Η κατάρτιση των ερωτήσεων ή των θεμάτων γίνεται από τον καθηγητή ή  τους καθηγητές που δίδαξαν το μάθημα και πρέπει να καλύπτουν τη  διδακτέα ύλη. Οι εξετάσεις διενεργούνται από το αρμόδιο κατά μάθημα  εκπαιδευτικό προσωπικό κατά μάθημα και τον Δ/ντή Σπουδών ή τον νόμιμο  αναπληρωτή του. 
 3. Μετά την παράδοση των ερωτηματολογίων στους εξεταζόμενους,  ανακοινώνεται σε αυτούς η ακριβής ώρα πέρατος της εξέτασης. 
 4. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται κάθε επικοινωνία  μεταξύ των υποψηφίων. Ο παραβάτης αυτής της διάταξης αποβάλλεται από  την αίθουσα και θεωρείται αποτυχών. 
 5. Απαγορεύεται η απομάκρυνση σπουδαστού από την αίθουσα εξετάσεων  χωρίς άδεια και χωρίς την παράδοση του γραπτού. Ο παραβάτης υφίσταται  τις κυρώσεις της προηγουμένης παραγράφου. 
 6. Όλες οι απαντήσεις των εξετάσεων θα γράφονται με μελάνη χρώματος  μαύρου ή κυανού. 
 7. Από τον Διοικητή της Σχολής και τον Δ/ντή Σπουδών λαμβάνονται όλα  τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων. 
 8. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από τον καθηγητή του μαθήματος.  Επιτυχών θεωρείται ο Σπουδαστής που θα απαντήσει με επιτυχία 

 τουλάχιστον στο 70% των ερωτήσεων, άλλως θεωρείται αποτυχών και  αποκλείεται της παραπέρα εξέτασης. 

 1. Οι επιτυχόντες στη γραπτή δοκιμασία υποβάλλονται στη συνέχεια σε  πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 α) Ο Δ/ντής Σπουδών και ο καθηγητής του μαθήματος θέτουν ερωτήσεις  στον εξεταζόμενο και ανάλογα με τις απαντήσεις του χαρακτηρίζουν αυτόν  ως επιτυχόντα (Ε) ή αποτυχόντα (Α) χωριστά και σε διαφορετικό πίνακα. 

 β) Με βάση τους ως άνω χαρακτηρισμούς των εξεταστών συντάσσεται  πίνακας επιτυχόντων σε δύο (2) αντίτυπα, ο οποίος υπογράφεται από τον  Δ/ντή Σπουδών και θεωρείται από τον Διοικητή και αναρτάται ο ένας στον  Πίνακα Ανακοινώσεων και ο άλλος παραμένει στο αρχείο της Σχολής. 

 “11. Σπουδαστής που δεν εξασφάλισε την επιτυχία σε μάθημα κάποιου κύκλου, μετά  από αίτηση του στη Γραμματεία της Σχολής, δύναται να επανεξετασθεί μέχρι τρεις φορές  κατά τις επόμενες εξετάσεις του κάθε κύκλου που έπονται από το τέλος της φοίτησης του  στο μάθημα που απέτυχε και μέσα στην προθεσμία των 12 μηνών. 

 Σπουδαστής που αποτυγχάνει και στην τρίτη επανεξέταση υποχρεούται σε επαναφοίτηση  στο μάθημα αυτό”. 

***Η εντός ” ” παρ. 11 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ Μ. 2115.13/6/97 (ΦΕΚ Β`  981/7.11.97). 

 1. Ο Διοικητής της Σχολής δικαιούται να παρίσταται σε οποιαδήποτε  εξέταση προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, προς διαπίστωση της  καλής εφαρμογής του. 

Άρθρο :13 

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 Άρθρο 13 

 Διακοπή λειτουργίας 

 “1. Η Σχολή λειτουργεί καθ` όλη τη διάρκεια του έτους σε αλλεπάλληλους κύκλους με  εξαίρεση το χρονικό διάστημα από την 20ή Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου.”. 

***Η εντός ” ” παρ. 1 τροποποιήθηκε ως άνω με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198  13.7.2007), η οποία ισχύει από την 1.9.2007. 

 1. Εκτός από τις καθορισμένες αργίες, τα μαθήματα διακόπτονται για  δύο (2) εβδομάδες κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων – Νέου Έτους και  τις γιορτές του Πάσχα.

ΥΑ Μ.2//1996 (ΥΑ Μ{2115{13/3/96 ΦΕΚ Β 1081 1996): Καν/σμός Εκπ/σης Δημ.Σχολών Εμπ. Ναυτικού Σωστικών, Πυροσβεστικών Μέσων (172564) 

Άρθρο :14 

Προισχύσασες μορφές άρθρου :2 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 “Άρθρο 14 

 Πιστοποιητικά 

 1. Η Δ/νση Σπουδών μετά το πέρας των εξετάσεων παραδίδει τους Πίνακες Επιτυχόντων  του άρθρου 12 παρ. 10 (β) του παρόντος στο Γραφείο Γραμματείας, όπου αφού  διαπιστωθεί από τα τηρούμενα σε αυτό στοιχεία ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, για την  έκδοση Πιστοποιητικού, εκδίδει αυτό σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
 2. α) Στους σπουδαστές που αποφοιτούν με επιτυχία από τη Σχολή χορηγείται σχετικό  Πιστοποιητικό (Υπόδειγμα 1) το οποίο υπογράφεται από το Δ/ντή Σπουδών και θεωρείται  από τον Διοικητή της Σχολής. Κάθε πιστοποιητικό σφραγίζεται στην αντίστοιχη θυρίδα του  κύκλου σπουδών που παρακολούθησε ο σπουδαστής, μετά το πέρας της επιτυχούς  παρακολούθησης των ενδιαφερομένων. Ομοίως, κάθε κύκλος (πλην Α` Βοηθειών)  υπογράφεται και σφραγίζεται στην πίσω σελίδα του πιστοποιητικού και έχει πενταετή  διάρκεια. 

 β) Η ισχύς κάθε κύκλου του πιστοποιητικού είναι πενταετής, και για την ανανέωση του, οι  ενδιαφερόμενοι οφείλουν να φοιτήσουν επιτυχώς στους αντίστοιχους τομείς εκπαίδευσης  του Κύκλου Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων κατά τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6, του άρθρου  9. 

 1. Η Γραμματεία της Σχολής τηρεί αρχείο αντιγράφων των Πιστοποιητικών και θεωρήσεων  που εκδίδει στους αποφοιτούντες σπουδαστές. 
 2. Σε περίπτωση απώλειας του Πρωτότυπου Πιστοποιητικού η Σχολή μπορεί να εκδώσει  επικυρωμένο αντίγραφο βάσει των τηρουμένων σε αυτή στοιχείων, κατόπιν αιτήσεως του  ενδιαφερομένου και σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 
 3. Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας, ισχύουν μέχρι την  31.12.2016. Οι κάτοχοι τους εφοδιάζονται με νέα πιστοποιητικά, αφού φοιτήσουν επιτυχώς  στους αντίστοιχους τομείς εκπαίδευσης του Κύκλου Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων κατά τα  οριζόμενα στις παρ. 5 και 6, του άρθρου 9.». 
 4. Στους φοιτούντες σε προχωρημένο κύκλο (κύκλοι Σωστικών και Προχωρημένης  Πυρόσβεσης) κατά την έκδοση του νέου πιστοποιητικού στην οπίσθια όψη σφραγίζεται και  ο Βασικός Κύκλος όπου ως ημερομηνία ισχύος αυτού αναγράφεται αυτή της πενταετίας  από της αρχικής ισχύος του Βασικού Κύκλου η οποία αναγράφεται στο παλαιό 

πιστοποιητικό το οποίο κατέχει ο υποψήφιος και οπωσδήποτε όχι πέραν αυτής της  παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 

 Το παλαιό πιστοποιητικό αποσύρεται με μέριμνα της γραμματείας πριν από την παράδοση  του νέου πιστοποιητικού”. 

***Το εντός ” ” άρθρο 9 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. ΙΙ του άρθρου μόνου της ΥΑ  Μ 3615.5/02/13/27-9-2013 (ΦΕΚ Β` 2637/17/10/2013). 

Άρθρο :15 

Γραφήματα /Πίνακες /Εικόνες κειμένου :

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Μ 3615.5/01/07 (ΦΕΚ Β 1198 13.7.2007), η οποία  ισχύει από την 1.9.2007 ορίζεται ότι: ” Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. τροποποιείται σε “Α.Ε.Ν.””. 

 Άρθρο 15 

 Βιβλία – Έντυπα 

 1. Για όλους τους κύκλους σπουδών τηρείται ένα (1) Βιβλίο Μητρώου  Πιστοποιητικών (Υπόδειγμα 2), στο οποίο εγγράφεται κάθε σπουδαστής που  φοιτά στη Σχολή. 
 2. Για κάθε κύκλο τηρείται ημερήσιο δελτίο διδασκαλίας (Υπόδειγμα 3).