Όροι Χρήσης Ιστότοπου (στο εξής Ιστότοπος).

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος Ιστότοπου, υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του Ιστότοπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης-χρήστης έχει μελετήσει επιμελώς, έχει κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του Ιστότοπου. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης-χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Οι όροι χρήσης του παρόντος Ιστότοπου δύναται να αναθεωρούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείται ο επισκέπτης-χρήστης όπως ελέγχει τακτικά τους όρους χρήσης καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι γίνονται αποδεκτές τυχόν αλλαγές.

Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ή αλλιώς copyright.

Το σύνολο των περιεχομένων του Ιστότοπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού/Σχολή Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας (εφεξής ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες- χρήστες του για προσωπική χρήση ενώ υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Με την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση sspm.mak@hcg.gr.

Περιορισμός ευθύνης της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Δήλωση αποποίησης.

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου προσφέρεται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, για την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, για τη μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, τυχόν υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης και η οποία σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, την πλοήγηση σε αυτές, τη χρήση των υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, δίχως σφάλματα, ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Επίσης η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση επισκεπτών-χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Τυχόν κόστος ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης-χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο Ιστότοπος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους «links». Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών-χρηστών του Ιστότοπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της Δικτυακής Πύλης (εφεξής ΔΠ), ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο από το εθνικό, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί το σύνολο των όρων υπό τους οποίους η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καθιστά διαθέσιμο τον Ιστότοπο στους επισκέπτες-χρήστες του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει, από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του Ιστότοπου από τον επισκέπτη, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του Ιστότοπου παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση sspm.mak@hcg.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε επίσης όπως μας ειδοποιήσετε στο sspm.mak@hcg.gr.

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά την χρήση της Διαδικτυακής Πύλης (ΔΠ) της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων  του παρόντος Ιστότοπου ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Όροι Χρήσης Ιστότοπου (στο εξής Ιστότοπος).

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος Ιστότοπου, υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του Ιστότοπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης-χρήστης έχει μελετήσει επιμελώς, έχει κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του Ιστότοπου. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης-χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Οι όροι χρήσης του παρόντος Ιστότοπου δύναται να αναθεωρούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείται ο επισκέπτης-χρήστης όπως ελέγχει τακτικά τους όρους χρήσης καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι γίνονται αποδεκτές τυχόν αλλαγές.

Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ή αλλιώς copyright.

Το σύνολο των περιεχομένων του Ιστότοπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού/Σχολή Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας (εφεξής ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες- χρήστες του για προσωπική χρήση ενώ υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Με την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση sspm.mak@hcg.gr.

Περιορισμός ευθύνης της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Δήλωση αποποίησης.

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου προσφέρεται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, για την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, για τη μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, τυχόν υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης και η οποία σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, την πλοήγηση σε αυτές, τη χρήση των υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, δίχως σφάλματα, ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Επίσης η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση επισκεπτών-χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Τυχόν κόστος ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης-χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο Ιστότοπος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους «links». Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών-χρηστών του Ιστότοπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της Δικτυακής Πύλης (εφεξής ΔΠ), ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο από το εθνικό, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί το σύνολο των όρων υπό τους οποίους η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καθιστά διαθέσιμο τον Ιστότοπο στους επισκέπτες-χρήστες του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει, από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του Ιστότοπου από τον επισκέπτη, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του Ιστότοπου παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση sspm.mak@hcg.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε επίσης όπως μας ειδοποιήσετε στο sspm.mak@hcg.gr.

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά την χρήση της Διαδικτυακής Πύλης (ΔΠ) της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του παρόντος Ιστότοπου ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.