Αλλάζουν οι προϋποθέσεις παρακολούθησης των σπουδών των ναυτικών, στον κύκλο σωστικών του τομέα Β1.

Με την Υπουργική Απόφαση 2231.3-2/3954/2024 – ΦΕΚ 596/Β/26-1-2024 τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Υπουργική Απόφαση Μ. 2115.13/3/96 – ΦΕΚ 1081/Β/29-11-1996) και πλέον :

“Στον κύκλο σωστικών του τομέα Β1 φοιτούν όσοι ναυτικοί είναι ηλικίας άνω των δεκαοχτώ (18) ετών, έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τον βασικό κύκλο και έχουν αποδεδειγμένα:

βα) Θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών ή

ββ) Θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών και έχουν παρακολουθήσει το εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παραρτήματος 7 του παρόντος Κανονισμού”.